Be always a newbie...

Category Grammar

English grammar

[English] Simple Present Tense

Khi nói chuyện, giao tiếp, nhiều khi chúng ta cố gắng sắp xếp các từ ngữ để mong muốn người đối diện có thể hiểu ý của mình. Khi làm việc đó thực chất chúng ta đang cố gắng áp dụng ngữ… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑