Quân's blog

Be always a newbie...

Category

Command

Linux commands

Lệnh ls trong Linux

Ý nghĩa Liệt kê nội dung thư mục   Cú pháp       Lưu ý: các option sắp xếp hiển thị phải đi với -l mới hiển thị chính xác, ví dụ như -lG, -ls, -lt   Một số… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑