Be always a newbie...

Category Grid Infrastructure

Hướng dẫn cài đặt Grid Infrastructure 11gR2 trên Linux

Trên Oracle 10g, để sử dụng ASM khá đơn giản, ta có thể cài các package cần thiết và khởi tạo bằng tool dbca. Mặt khác, nếu muốn cấu hình việc stop start database tự động, ta phải cấu hình bằng… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑