Be always a newbie...

Category Security

Transparent Data Encryption (TDE) và cấu hình cơ bản

Bình thường, dữ liệu lưu trữ trong các datafile không được mã hóa. Do đó không cần phải có database, chỉ dùng các thao tác cơ bản cũng có thể xem nội dung datafile. Điều này rất nguy hiểm nếu datafile chứa các… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑