Be always a newbie...

Category SQL Basic

Learn how to use SQL in Oracle

Database transaction, Commit và Rollback

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các câu lệnh DML, là các thao tác thêm xóa sửa dữ liệu trong database. Để đảm bảo tính nhất quán, tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu, các thao tác… Continue Reading →

Các câu lệnh thao tác dữ liệu (DML)

Để thêm bớt chỉnh sửa dữ liệu trong table, chúng ta sẽ sử dụng các câu lệnh DML (Data Manipulation Language). Về cơ bản, DML sẽ có các câu lệnh INSERT – thêm dữ liệu, UPDATE – chỉnh sửa dữ… Continue Reading →

Toán tử tập hợp

Trong 1 số trường hợp, chúng ta không thể viết 1 câu query duy nhất để lấy được kết quả mong muốn, mà phải viết nhiều câu lệnh trả về nhiều tập kết quả nhỏ. Khi đó, chúng ta có… Continue Reading →

Truy vấn con – Subquery

Subquery đơn giản chỉ là 1 câu lệnh SELECT nằm trong 1 câu lệnh SELECT khác, với mục đích trả về kết quả cho câu SELECT bên ngoài sử dụng. Subquery có thể nằm ở mệnh đề SELECT, FROM (gọi… Continue Reading →

Các phép kết bảng (Join) trong Oracle SQL

Dữ liệu trong database nằm ở nhiều table khác nhau. Do đó khi muốn lấy các dữ liệu có quan hệ với nhau từ nhiều table, ta phải sử dụng các phép kết bảng (Join).   Natural join   Natural… Continue Reading →

Các hàm tổng hợp dữ liệu

Với dữ liệu thực tế, việc tổng hợp tính toán là chuyện … thường ngày ở huyện. Đơn giản như đếm tổng số hồ sơ đăng ký thi đại học, tính doanh thu trong ngày của một cửa hàng, trung… Continue Reading →

Các hàm xử lý dữ liệu (tt)

Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các hàm chuyển đổi dữ liệu, một số hàm thông dụng khác cũng như cách sử dụng biểu thức điều kiện trong mệnh đề SELECT.   Vấn đề chuyển… Continue Reading →

Các hàm xử lý trong SQL

Trong SQL có 2 loại hàm xử lý. 1 là Single-Row Functions. Các hàm này sẽ xử lý trên từng dòng và trả về mỗi kết quả cho 1 dòng. Loại thứ 2 là Multiple-Row Functions hay còn gọi là… Continue Reading →

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Ở post  trước, chúng ta đã biết cách viết câu SELECT đơn giản nhất. Post này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào câu lệnh SELECT, với việc chọn lọc dữ liệu theo điều kiện, và sắp xếp dữ liệu để… Continue Reading →

Câu lệnh SELECT

SELECT là câu lệnh cơ bản nhất trong SQL. Câu lệnh này dùng để truy vấn, lấy dữ liệu từ các bảng trong database. Với câu lệnh SELECT ta có thể thực hiện:     Câu lệnh SELECT cơ bản… Continue Reading →

Ngôn ngữ truy vấn SQL

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc – Structured Query Language – SQL, là 1 ngôn ngữ theo tiêu chuẩn ANSI (American National Standards Institute) dùng để thao tác trên cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Những CSDL quan… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑