Từ chối trách nhiệm.

Website được xây dựng bởi 1 cá nhân, bao gồm các bài viết thể hiện quan điểm, tư tưởng, cách nhìn nhận của cá nhân xây dựng website, hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không đại diện hay liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.

Việc tham khảo, sử dụng các bài viết trong trang web này, nếu dẫn đến vấn đề/sự cố ngoài ý muốn của người tham khảo, sử dụng bài viết, thì hoàn toàn là do người tham khảo, sử dụng bài viết. Cá nhân xây dựng website này hoàn toàn không có trách nhiệm liên quan, mà chỉ có thể hỗ trợ nếu có thể và trong khả năng cho phép.

Thông tin trên website có thể chính xác hoặc có thể có sai sót. Trong trường hợp có sai sót, vui lòng góp ý qua phần Contact hoặc comment phía dưới mỗi bài viết. Việc sử dụng thông tin từ website này, trong trường hợp không chính xác, không thuộc trách nhiệm của người xây dựng website. Người sử dụng thông tin phải chịu trách nhiệm về việc xác thực và sử dụng thông tin của mình.

Các bài viết có thể là bài viết do cá nhân tự hoàn thành hoặc tổng hợp từ các nguồn khác nhau. Một số bài viết do tham khảo từ nhiều nguồn nên có thể sẽ không ghi chi tiết các nguồn tham khảo ra được.