Trong Linux việc thao tác trên terminal bằng lệnh là chuyện … hàng ngày. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta không thể nhớ hết được mọi thứ, và do đó, đôi lúc cũng cần trợ giúp. Hệ điều hành Linux có thể hỗ trợ chúng ta “nghiên cứu” các lệnh shell một cách dễ dàng.

Xem hướng dẫn sử dụng lệnh

Lệnh man

Hiển thị ý nghĩa, các tham số, tác giả… của 1 lệnh shell. Lệnh này dùng lệnh less để hiển thị thông tin, do đó có thể sử dụng các phím thao tác để cuộn trang lên xuống (mũi tên lên xuống, page up, page down, spacebar…), để thoát nhấn phím “q”

 

 

Lệnh whatis

Hiển thị định nghĩa về lệnh shell. Tương đương với lệnh man -f

 

 

 

Tham số –help

Hiển thị hướng dẫn sử dụng lệnh, gần tương tự lệnh man

 

 

Tuy nhiên tùy thuộc vào từng phiên bản Linux, có thể có lệnh sẽ có tùy chọn –help, có lệnh không.

 

Lệnh info

Xem tài liệu chi tiết hơn về lệnh

 

 

Xem phiên bản lệnh

 

 

Cũng tùy phiên bản Linux mà có lệnh có thể xem –version, có lệnh không.

 

Tìm lệnh

 

Lệnh which

Tìm vị trí lệnh trên hệ thống, trong các thư mục có ở biến $PATH

 

 

Lệnh whereis

Tương tự lệnh which, tuy nhiên có tìm thêm file source, file cấu hình, file hướng dẫn liên quan

 

 

xy <tab><tab>

Tìm các lệnh bắt đầu bằng “xy” bằng cách nhấn phím tab 2 lần

 

 

 

Lệnh apropos

Nếu chỉ nhớ 1 vài chữ trong tên lệnh, có thể dùng lệnh này để liệt kê ra tất cả các lệnh có chứa cụm chữ cái đó.