Trên Linux, để tìm 1 process đang chạy trên 1 port nào đó, ta có thể sử dụng các lệnh như netstat, lsof hay ss…

VD, ta muốn tìm process nào đang chạy Oracle listener, listen trên port 1521

Lệnh netstat

 

Lệnh lsof

 

Lệnh ss

 

Sử dụng 3 lệnh trên, ta thấy được process id của listener là 18740. Kiểm tra lại:

 

Ngoài ra, còn 1 số lệnh nữa cũng có thể xài như fuser, nmap… Tuy nhiên 3 lệnh trên khá dễ nhớ và thông tin cũng đầy đủ. Trong 1 số trường hợp, lệnh netstat có thể không tìm ra process, sử dụng lệnh lsof sẽ có tác dụng hơn.