Để đổi hostname trên Redhat (đã check trên version 5, 6), đầu tiên ta kiểm tra hostname:

 

 

Sau đó thay đổi hostname trong file  /etc/sysconfig/network

 

 

Thay đổi hostname trong file /etc/hosts

 

 

Reboot lại server để hệ thống tự cập nhật file /proc/sys/kernel/hostname.

Sau đó kiểm tra lại

 

Đã OK laugh