Thỉnh thoảng ta cần tạo ra 1 số file có dung lượng để test (vd thử tốc độ download file chẳng hạn…), nếu có file sẵn trên Linux thì dễ rồi, nếu chưa có 1 file lớn lớn hay đúng kích thước ta cần, thì ta có thể tạo ra nhanh chóng bằng 1 số cách sau.

 

Dùng lệnh dd

 

 

Trong đó input file là /dev/zero, do đó output file được tạo ra khá nhanh chóng do chứa toàn giá trị rỗng. Nếu muốn file chứa các giá trị ngẫu nhiên, ta sử dụng /dev/urandom, thời gian tạo file sẽ lâu hơn:

 

 

Dùng lệnh fallocate

 

 

Dùng lệnh truncate

 

 

Dùng lệnh head

 

 

Lệnh fallocate hay truncate nhiều lúc có thể không có do cài thiếu package, trong khi đó lệnh dd và head thường luôn có sẵn cho ta sử dụng.