Thời gian server đã chạy

 

 

Liệt kê các process đang chạy

 

 

Tìm 1 process theo tên

 

 

Tìm các process của 1 user

 

 

Tìm process theo process id

 

 

Kiểm tra thông tin process

 

 

Process ora_smon_db11gtest start vào ngày 23/6, và đã tiêu tốn 6h48′ thời gian của CPU. (UID để lấy title) 

 

Kill process

 

 

Xác định 1 process nếu có nhiều process tương tự. VD ta có 2 session rman đang chạy:

 

 

Ở 1 màn hình rman, ta xác định terminal của session đó bằng lệnh tty:

 

 

Như vậy session trên là session dùng terminal pts/0 có process id 20007

 

Kill all process

 

 

Nếu không dùng options -i thì killall sẽ kill hết các process có tên như vậy mà không hỏi xác nhận.

 

Hiển thị các user đang logon

 

 

Hoặc có thể dùng lệnh w

 

 

Chỉ định user muốn kiểm tra

 

 

Hoặc có thể dùng các lệnh finger, pinky

 

 

 

 

Kiểm tra user logon vào (who am i) và user đang sử dụng (whoami hoặc id -un)

 

 

Thông tin user hiện tại

 

 

Kiểm tra các lần đăng nhập của user

 

 

 

Lệnh last lấy thông tin từ file /var/log/wtmp (file nhị phân)

 

Đổi password

 

 

Nếu đứng ở root có thể đổi password cho user

 

 

Kiểm tra cấu hình password

 

 

Chạy lệnh với quyền system admin (user root)

 

Cách đơn giản là nếu biết được password user root, chỉ cần su qua

 

 

Tuy nhiên thực tế ít khi user có được password của root. Thay vào đó sysadmin sẽ cấp quyền chạy 1 số lệnh với quyền sysadmin cho user.

 

  • Toàn quyền

 

 

User chỉ cần dùng lệnh sudo để thực thi. Lần đầu thì hệ thống sẽ hỏi password. Nhập password của chính user đó (không phải password root)

 

 

  • Chỉ 1 số lệnh

 

 

 

  • Kiểm tra các lệnh mình có quyền chạy

 

  • Ghi lại log chạy sudo

 

Thêm group

 

 

Thêm group với id xác định

 

 

Kiểm tra

 

 

Xóa group

 

 

Nếu group đang là primary group của 1 user, phải xóa user trước.

 

Sửa group

 

 

Trong đó option -g để đổi group id, -n để đổi group name

 

Thêm user

 

 

  • -u: chỉ định user id
  • -g: primary group
  • -G: secondary group

 

Kiểm tra

 

 

Xóa user

 

 

Sửa user