Để thêm bớt chỉnh sửa dữ liệu trong table, chúng ta sẽ sử dụng các câu lệnh DML (Data Manipulation Language). Về cơ bản, DML sẽ có các câu lệnh INSERT – thêm dữ liệu, UPDATE – chỉnh sửa dữ liệu và DELETE – xóa dữ liệu. Nói nhanh gọn là các thao tác thêm xóa sửa.

 

Câu lệnh INSERT

Insert là câu lệnh dùng để thêm dữ liệu vào table, với cú pháp

 

 

  • Nếu insert vào tất cả các column trong table, có thể bỏ qua danh sách column
  • Nếu insert vào 1 số column trong table, cần chỉ rõ những column sẽ insert. Danh sách column khi insert không cần đúng thứ tự trong table. Danh sách value phải tương ứng với danh sách column
  • Các giá trị insert cần phải phù hợp với kiểu dữ liệu column, chẳng hạn chuỗi phải đặt trong 2 dấu nháy đơn, ngày tháng phải định dạng chính xác…
  • Thay vì dùng VALUES có thể dùng 1 câu query để đưa ra dữ liệu insert vào table

VD:

1. Insert vào tất cả column trong table HR.Regions

 

 

2. Insert chỉ 2 column trong table HR.Departments

 

 

3. Insert sử dụng câu lệnh Select

 

 

Câu lệnh UPDATE

Câu lệnh Update dùng để chỉnh sửa dữ liệu trong table, với cú pháp

 

 

VD: Chỉnh sửa dữ liệu trong table HR.Departments

 

 

Câu lệnh DELETE

Câu lệnh Delete dùng để xóa dữ liệu trong table, với cú pháp

 

 

VD: xóa dữ liệu trong table HR.Regions

 

 

Note
Câu lệnh UPDATE hay DELETE nếu không có mệnh đề WHERE sẽ tác động lên toàn bộ table, và có thể gây ra những hậu quả “kinh khủng”. Do đó khi viết câu lệnh UPDATE hay DELETE cần kiểm tra kỹ điều kiện trước khi thực thi

 

Trong phần này chúng ta đã biết cách thêm xóa sửa dữ liệu. Ở phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách “lưu lại” hay “hủy bỏ” những thay đổi dữ liệu mà chúng ta thực hiện bằng các câu lệnh DML trên.