EM gửi cảnh báo cho chúng ta khi các tham số theo dõi đạt tới ngưỡng warning hay critical. Hôm nay tự nhiên mình nhận được cảnh báo 5 jobs failed, dựa trên metric Failed job count. Tưởng database bị gì, vào kiểm tra thì hoàn toàn bình thường, các job gần đây đều thành công.

 

Biết ngay là anh EM lại … tưng tưng đây. Dạo 1 vòng đã có câu trả lời.

 

Failed job count không đo số lần job/scheduler job thực thi thất bại trong 1 khoảng thời gian (chẳng hạn 1 ngày hay 1 tuần gì đó), mà nó tính trên tất cả số lần thất bại từ trước tới giờ, trong cột failure của table dba_jobsdba_scheduler_jobs, bằng câu lệnh

 

 

Do đó mặc dù có những job fail từ thời xa xưa, nhưng khi EM tính tổng đạt mức cần cảnh báo thì EM sẽ cảnh báo chúng ta, cũng hay nhưng mà hơi … chuối

 

Để khắc phục vấn đề này, chúng ta chỉ cần sử dụng proc DBMS_SCHEDULER.DISABLE và DBMS_SCHEDULER.ENABLE để disable/enable lại scheduler job, reset lại số failure count về 0, để EM không còn cảnh báo nữa.

 

Tham khảo: gokhanatil