Ở bài trước chúng ta đã cấu hình mail server cho EM12c. Trong bài này chúng ta sẽ cấu hình Rule set để EM12c gửi thông báo về tình trạng database server khi có thay đổi, bao gồm tình trạng của database, listener, host.

 

Đầu tiên, ta vào Setup -> Incidents -> Incident Rules

 

em_ruleset_01

 

Chọn Create Rule Set để tạo 1 rule set mới

em_ruleset_02

 

Nhập tên Rule set, mô tả.

Type để mặc định là Enterprise.

Applies to Targets

 

em_ruleset_03

 

Phần Target type, ta chọn các đối tượng liên quan: Database Instance, Database System, Host, Listener

 

em_ruleset_04

 

Phần Rules, chọn Create để tạo các rule liên quan.

Type of Rule ta để mặc định Incoming events and updates to events

 

em_ruleset_05

 

Chọn type là Target Availability

 

em_ruleset_11

 

 

Chọn Specific events -> Add -> Listener -> Up, Down (tương tự cho Host, Database Instance, Database System)

 

em_ruleset_12

 

Kết quả

em_ruleset_new_01

 

Tiếp theo, chọn Add actions và thêm vào các địa chỉ email sẽ gửi thông báo

 

em_ruleset_new_07

 

Đặt tên Rule, mô tả nếu muốn

 

em_ruleset_new_02

 

Review lại thông tin Rule. Chọn Continue để lưu lại

 

em_ruleset_new_08

 

Sau đó Save Rule set. Kết quả

 

em_ruleset_new_04

 

Để thử nghiệm, ta có thể stop/start listener, shutdown/start database instance và sẽ nhận được các email thông báo trạng thái listener, database như sau

 

em_ruleset_new_06

 

Như vậy cơ bản chúng ta đã thiết lập được 1 Rule set thông báo trạng thái của database instance, listener,… hỗ trợ cho ta trong việc monitor hệ thống.