Sau khi cài đặt thành công EM12c, bước tiếp theo chúng ta cần thực hiện là deploy agent lên database server để monitor. Có nhiều cách để deploy agent. Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện deploy trực tiếp từ EM12c.

 

Đăng nhập vào EM12c, sau đó chọn Setup -> Add Target -> Add Targets Manually

 

deploy_agent_em12c_01

 

Chọn Add Host Targets -> Add Host…

deploy_agent_em12c_02

 

Chọn Add -> Manually, điền hostname/IP, chọn platform phù hợp

 

deploy_agent_em12c_03

 

Ở phần Named Credential phía dưới, ta tạo mới 1 Named Credential với thông tin là user và password trên OS (oracle). Đặt tên ORACLE_LINUX để dễ phân biệt

 

deploy_agent_em12c_04

 

Điền thư mục cài đặt agent trên server database (/u01/app/oracle/agent), hệ thống tự tạo Instance Directory theo thư mục cài đặt.

EM12c kết nối đến agent trên server target bằng port 3872.

 

deploy_agent_em12c_05

 

[successbox]Để deploy agent monitor database server, cần mở port giữa 2 hệ thống như sau:

– Mở port 22, 3872, 1521 trên database server cho server EM12c kết nối (port 22 để deploy agent, 3872 để EM12c kết nối với agent, 1521 để EM12c truy cập và monitor database instance)

– Mở port 4903 trên server EM12c cho database server kết nối  (để agent dưới target upload thông tin lên) [/successbox]

Next. Review lại thông tin

 

deploy_agent_em12c_06

Sau đó chọn Deploy Agent

deploy_agent_em12c_07

 

Quá trình deploy diễn ra. Nếu có lỗi có thể xem thông tin, fix lại và chọn Retry

deploy_agent_em12c_08b

 

Credential chúng ta nhập là user oracle. Do đó khi deploy xong, ta phải chạy script root.sh trong thư mục /u01/app/oracle/agent/core/12.1.0.5.0/ theo yêu cầu

deploy_agent_em12c_09b

 

 

Nhấn Done để hoàn tất deploy agent lên host.

 

Quay lại trang Add Targets Manually, chọn Add Targets Using Guided Process. Target Types chọn là Oracle Database, Listener & ASM

 

deploy_agent_em12c_10

 

Nhập tên server ta vừa deploy agent rồi Next

deploy_agent_em12c_11

 

EM12c sẽ tìm ra các đối tượng đang chạy trên server. Ở đây tìm ra database instance và listener của dbtest của mình. Nhập password cho user dbsnmp, đánh dấu check chọn 2 đối tượng trên rồi Next

 

deploy_agent_em12c_12

 

Review lại thông tin và add vào hệ thống EM12c

deploy_agent_em12c_13

 

Kết quả

deploy_agent_em12c_14

 

Vào Targets -> Databases, ta sẽ thấy database được add vào

deploy_agent_em12c_15

 

Click vào để xem thông tin database

deploy_agent_em12c_16

 

Trên database server, ta có thể kiểm tra trạng thái agent

 

 

Có thể stop, start agent

 

 

Hoặc chủ động upload thông tin lên EM12c