Kiểm tra log listener trên server báo WARNING: Subscription for node down event still pending kiểu như sau:

 

 

Lỗi này là do listener mặc định lắng nghe Oracle Notification Service (ONS). Lỗi này có thể xảy ra từ phiên bản 10g trở đi. Trên môi trường non-RAC, nên disable việc lắng nghe này. 

 

Thêm vào file listener.ora

 

 

Sau đó restart hay reload listener là xong