SQL*Plus là công cụ quản trị database cơ bản nhưng thuộc dạng “dzữ dội” nhất mà DBA Oracle nào cũng cần phải dùng để quản trị hệ thống.

Khi cài đặt database software hoặc cài đặt client trên máy tính, SQL*Plus nằm sẵn trong thư mục ORACLE_HOME/bin.

 

 

Kiểm tra version

 

 

Xem hướng dẫn sử dụng

 

 

Đăng nhập vào hệ thống

Cách 1: chỉ gõ sqlplus, hệ thống sẽ yêu cầu nhập username và password

 

 

Cách 2: nhập trực tiếp username password trên dòng lệnh. Nếu chỉ nhập user thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập password

 

 

 

Cách 3: nếu dùng /nolog (chú ý không có khoảng trắng), phải tự connect vào database bằng lệnh conn hoặc connect

 

 

Khi đăng nhập, ta có thể thêm chuỗi kết nối để xác định chính xác database muốn đăng nhập vào. Chuỗi kết nối có thể là tnsname hoặc thông tin đầy đủ theo dạng easy connect.

 

 

 

SQL*Plus có 1 số option, trong đó có option -silent, không hiển thị bất kỳ thông tin gì ngoài các câu lệnh sql gõ vào

 

 

Gọi script thực thi. Dùng @

 

 

Trong SQL*Plus có thể gọi bằng @ hay start đều được

 

 

 

 

Công cụ này đi sâu vào còn rất nhiều tính năng. Mình sẽ giới thiệu tiếp ở các bài tiếp theo.