QR code (quick response code) là 1 dạng mã vạch 2 chiều dùng để mã hóa thông tin, xịn hơn barcode do có thể lưu trữ được lượng thông tin nhiều hơn, nhiều loại thông tin (text, email, url, phone number, vcard…), có khả năng sửa lỗi, cũng như có thể chèn hình, thêm màu mè cho cách hiển thị đẹp hơn.

 

Để tạo QR Code trong Oracle database, ta sẽ dùng các thư viện Java có sẵn, bao gồm các file:

  • core-1.7.jar
  • javase-1.7.jar
  • qrgen-1.3.jar

 

2 file đầu có thể download từ 

https://repo1.maven.org/maven2/com/google/zxing/

qrgen download từ

http://repo1.maven.org/maven2/net/glxn/qrgen/

 

(Với database 11.2.0.4 có thể dùng qrgen-1.3 (compile với jdk 1.6), qrgen-1.2 compile với jdk 1.7 có thể load vào database 11gR2 không thành công.)

 

Sau khi đã có 3 file jar trên, upload lên server và load vào database, ở đây dùng user system

 

 

vào user system, tạo java source như sau:

 

 

Tạo function gọi 

 

 

Test thử:

 

Save blob về file hình rồi mở ra

Thư viện qrgen có thể tạo ra qrcode chứa nhiều loại thông tin khác nhau, từ đó ta có thể nâng cấp phần code trong Java source để tạo ra các loại qrcode theo nhu cầu. Tham khảo tại https://github.com/kenglxn/QRGen

 

Tham khảo: https://community.oracle.com/message/13360407#13360407