Lỗi ORA-08104: this index object xxx is being online built or rebuilt xảy ra khi chúng ta đang tạo hay rebuild index mà session bị kill hay crash, hay ta terminate câu lệnh lúc chưa chạy xong. Ta kiểm tra thấy đã có index nhưng khi thử rebuild lại index đó sẽ gặp lỗi này.

 

 

Để xử lý, ta dùng hàm ONLINE_INDEX_CLEAN của package DBMS_REPAIR để dọn dẹp index bị lỗi

 

 

Sau đó có thể tạo lại hay rebuild lại index bình thường