pg_ctl là công cụ dòng lệnh giúp ta khởi tạo cluster database, start stop cluster database cũng như thực hiện 1 số thao tác quản trị server khác.

 

Khởi tạo cluster database

 

 

Tương tự dùng lệnh initdb.

 

Start cluster database

 

 

Các tham số có thể dùng

 • w: đợi server start thành công
 • W: không đợi server start thành công. Đây là tham số mặc định cho start và restart
 • t: thời gian wait tối đa, mặc định là 60s
 • D: thư mục cluster database
 • o: option
 • l: chỉ định logfile

Thường khi đã cấu hình ok, chúng ta chỉ start đơn giản thế này

 

Stop cluster database

 

 

Các tham số

 • w: đợi server stop thành công. Đây là tham số mặc định cho stop
 • W: không đợi server start thành công
 • t: thời gian wait tối đa, mặc định là 60s
 • D: thư mục cluster database
 • m: các chế độ shutdown

 

PostgreSQL hỗ trợ 3 chế độ shutdown như sau:

 • smart: đợi tất cả các user disconnect, online backup hoàn thành. Nếu đang chạy hot standby thì quá trình replication sẽ bị terminate
 • fast: đây là chế độ mặc định, sẽ thực hiện rollback transaction, disconnect các client, terminate online backup và shutdown
 • immediate: thực hiện shutdown abort, khi start lại hệ thống phải thực hiện crash recovery

 

Thường ta chỉ cần shutdown đơn giản thế này

 

Restart cluster database

 

 

Bao gồm stop và start lại cluster database. Các tham số của 2 lệnh trên có thể dùng trong lệnh restart và áp dụng cho đúng quá trình stop hoặc start.

 

Kiểm tra status cluster database

 

 

Reload config file

 

 

Đọc lại các tập tin config, do 1 số tham số cấu hình cho phép thay đổi mà không cần phải restart database.

 

Promote standby server

 

 

Chuyển standby từ chế độ recovery sang chế độ read write.

 

Note
Đa số các lệnh trên đều hỗ trợ tham số -s, là silent mode. Nếu không muốn chỉ định rõ thư mục cluster database, ta có thể set biến môi trường PGDATA để các câu lệnh sử dụng.

 

Kill process

 

 

Hỗ trợ kill process trên OS theo SIGNALNAME và PID.

 

Kiểm tra version