Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

adrci

Sử dụng ADRCI để xóa trace log trên Oracle Database 11g

adrci (Automatic Diagnostic Repository Command Interpreter) là 1 công cụ dòng lệnh mới có ở 11g để hỗ trợ thao tác với log file. Từ version 11G, các thư mục log của Oracle database đã thay đổi, không còn nằm hoàn… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑