Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

error solution

Xử lý lỗi ORA-08104: this index object xxx is being online built or rebuilt

Lỗi ORA-08104: this index object xxx is being online built or rebuilt xảy ra khi chúng ta đang tạo hay rebuild index mà session bị kill hay crash, hay ta terminate câu lệnh lúc chưa chạy xong. Ta kiểm tra thấy đã có index… Continue Reading →

Log listener báo WARNING: Subscription for node down event still pending

Kiểm tra log listener trên server báo WARNING: Subscription for node down event still pending kiểu như sau:     Lỗi này là do listener mặc định lắng nghe Oracle Notification Service (ONS). Lỗi này có thể xảy ra từ… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑