Be always a newbie...

Tag

tips

FRA diskgroup báo Mounted/Dismounted khi switchlog

Hôm nay mới kiểm tra 1 database, phát hiện 1 tình trạng như vầy trong alert_log:     Lúc đầu mình tưởng là có lỗi gì, làm gì mà diskgroup mount/dismount liên tục như vậy . Tuy nhiên kiểm tra… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑