Be always a newbie...

Category Command

Linux commands

Một số lệnh monitor performance hệ thống Linux cơ bản

Ta có thể kiểm tra tình trạng resource của hệ thống (CPU, memory, disk) một cách cơ bản bằng một số lệnh dưới đây.   Lệnh vmstat         Để theo dõi liên tục, chỉ định thêm số… Continue Reading →

Kiểm tra chi tiết CPU trên linux

Để kiểm tra thông tin CPU trên linux, ta có thể dùng thông tin trong file /proc/cpuinfo hoặc dùng lệnh lscpu.   1. Kiểm tra nhà sản xuất CPU     2. Kiểm tra tên CPU     3. Kiểm… Continue Reading →

Thao tác với tập tin và thư mục (P2)

Quyền đặc biệt   Quyền setuid (suid) cho phép 1 user khác chạy chương trình với quyền của user owner/group owner.     Để set quyền s ở cấp độ user và group, thêm 6 trước chuỗi giá trị set quyền:  … Continue Reading →

Thao tác với tập tin và thư mục (P1)

Tập tin và thư mục là các đối tượng cơ bản trong bất kỳ hệ điều hành nào. Trên Linux ta có thể dùng rất nhiều lệnh để tương tác với tập tin và thư mục.   Hiển thị đường… Continue Reading →

Thao tác với tập tin text dùng vi

Để xử lý tập tin text trên Linux, có rất nhiều trình biên tập dùng dòng lệnh (command line text editors), trong đó phổ biến có vi, Vim (vi-improved), emacs. Trong đó vi là 1 trình biên tập rất phổ… Continue Reading →

Một số lệnh quản lý process, group, user trên linux

Thời gian server đã chạy     Liệt kê các process đang chạy     Tìm 1 process theo tên     Tìm các process của 1 user     Tìm process theo process id     Kiểm tra thông… Continue Reading →

Luồng dữ liệu đối với Linux process

    Có 3 luồng dữ liệu gắn với 1 Linux process:     Thao tác điều khiển output trên Linux   Ghi output ra file (> hoặc 1>)     Thêm output vào file (>> hoặc 1>>)    … Continue Reading →

Một số thao tác với shell

Gõ 1 lệnh dài, muốn xóa hết: Ctrl + U Xóa màn hình: Ctrl + L hoặc gõ lệnh clear (nếu đang gõ 1 lệnh thì khi nhấn Ctrl + L sẽ để lại lệnh đó trên đầu terminal)   Kiểm… Continue Reading →

Các tính năng hỗ trợ tìm hiểu lệnh shell trên Linux

Trong Linux việc thao tác trên terminal bằng lệnh là chuyện … hàng ngày. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta không thể nhớ hết được mọi thứ, và do đó, đôi lúc cũng cần trợ giúp. Hệ điều hành Linux có… Continue Reading →

Logoff server Linux

Để logoff khỏi server linux, có thể dùng các cách sau: Tuy nhiên nếu đang ở màn hình con (vd start thêm terminal bằng lệnh screen hay bash), hay su sang user khác, các lệnh trên sẽ thoát khỏi session hiện… Continue Reading →

Lệnh screen

Dùng để start 1 screen làm việc và có thể chạy liên tục ở background dù terminal có bị tắt đi. Đây cũng là 1 cách để chạy command ở chế độ background khi cần chạy những lệnh tốn nhiều thời… Continue Reading →

Thực hiện lại câu lệnh đã chạy trước đó trong Linux

Với việc sử dụng dòng lệnh để thao tác thì việc gõ lại những lệnh dài trong Linux quả là … cực hình. Để tiện lợi, ta có thể tìm lại những lệnh cũ để chạy luôn mà không phải… Continue Reading →

« Older posts

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑