Be always a newbie...

Category APEX

Giới thiệu về Oracle APEX

Oracle Application Express (Oracle APEX) là 1 công cụ phát triển ứng dụng chạy trên Oracle database. Trước đây nó có tên là HTML DB, được phát triển từ khoảng năm 2004, nhưng phải đến những phiên bản sau này… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑