Be always a newbie...

Category Dev

Tạo QR Code trong database Oracle

QR code (quick response code) là 1 dạng mã vạch 2 chiều dùng để mã hóa thông tin, xịn hơn barcode do có thể lưu trữ được lượng thông tin nhiều hơn, nhiều loại thông tin (text, email, url, phone… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑