Be always a newbie...

Category RAC 11g

Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 11g RAC (P1)

Oracle Real Application Clusters (RAC) là công nghệ database clustering của Oracle, góp phần tạo dựng nên khả năng High Availability cho Oracle Database. Ngoài đảm bảo tính sẵn sàng cao, RAC còn giúp tăng khả năng mở rộng hệ thống,… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑