Be always a newbie...

Category Tips

Some tips on working with Oracle RDBMS

Công cụ tra lỗi OERR

OERR là 1 công cụ hỗ trợ tra lỗi nhanh trên Unix/Linux, đi kèm khi cài đặt Oracle DB software. Công cụ này là 1 shell script nằm trong ORACLE_HOME/bin, do đó muốn gọi OERR phải set biến ORACLE_HOME, hoặc chỉ… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑