Be always a newbie...

Category HANA

Hana database

Giới thiệu về SAP HANA

SAP HANA là 1 hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS). Tuy vậy, không chỉ là database đơn thuần, mà SAP HANA còn là 1 platform. Ngoài vai trò là database, SAP HANA còn cung cấp khả năng phát triển… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑