Để kiểm tra thông tin CPU trên linux, ta có thể dùng thông tin trong file /proc/cpuinfo hoặc dùng lệnh lscpu.

 

1. Kiểm tra nhà sản xuất CPU

 

 

2. Kiểm tra tên CPU

 

 

3. Kiểm tra số physical processor

 

 

4. Kiểm tra tổng số core

 

 

Như vậy là ta có 2 “con” CPU, mỗi con có 4/2 = 2 cores.

 

5. Kiểm tra tổng số thread

 

 

Ta có số thread = số core = 4 => mỗi core có 1 thread => không chạy Hyper Threading.

 

6. Kiểm tra thông tin tổng quan về CPU bằng lệnh lscpu

 

 

Từ thông tin câu lệnh, ta có CPU Intel, với tốc độ là 3000Mhz, kiến trúc 64bit.

 

Ta có:

 (2 sockets = 2 “con” CPU) * 2 cores per socket * 1 thread per core = 4 CPU(s) 

là số CPU ta thấy khi theo dõi performance bằng lệnh top

 

Để rõ hơn về các thuật ngữ socket/physical processor, core, thread, có thể xem hình minh họa dưới đây

 

 

7. Kiểm tra hệ thống chạy trên server ảo hay thật

 

Nếu chạy trên server thật thì sẽ có thông tin server:

 

 

Nếu chạy trên vmware:

 

 

Để xem thông tin chi tiết hơn, dùng lệnh less và sau đó tìm kiếm bằng lệnh /System Information