Để logoff khỏi server linux, có thể dùng các cách sau:

  • Nhấn Ctrl + D
  • Dùng lệnh exit
  • Dùng lệnh logout

Tuy nhiên nếu đang ở màn hình con (vd start thêm terminal bằng lệnh screen hay bash), hay su sang user khác, các lệnh trên sẽ thoát khỏi session hiện tại và trở về session của user trước.