linux_process_data_streams

 

 

Có 3 luồng dữ liệu gắn với 1 Linux process:

 

  • Standard input/standard in/stdin: dữ liệu truyền vào để process xử lý. Có thể là dữ liệu nhập từ bàn phím, tập tin, hay ouput của process khác
  • Standard output/standard out/stdoutkết quả sau khi xử lý, thường là kết quả xuất ra màn hình (terminal). Hoặc có thể ghi vào tập tin, hoặc truyền cho process khác xử lý tiếp
  • Standard error/stderr: lỗi khi process xử lý, thường cũng xuất ra màn hình hoặc có thể ghi vào tập tin, hoặc truyền cho process khác xử lý

 

Thao tác điều khiển output trên Linux

 

Ghi output ra file (> hoặc 1>)

 

 

Thêm output vào file (>> hoặc 1>>)

 

 

Ghi output ra file (>, >>, 1>, 1>>) và lỗi nếu có vào file khác (2> hoặc 2>>)

 

 

Ghi output ra file (>, >>, 1>, 1>>) và lỗi nếu có vào cùng file đó (2>&1 hoặc &>)

 

 

Không ghi lỗi (2>/dev/null)

 

 

Ghi output ra cả màn hình và file (tee)

 

 

Ghi log lại toàn bộ thao tác