Ta có thể kiểm tra tình trạng resource của hệ thống (CPU, memory, disk) một cách cơ bản bằng một số lệnh dưới đây.

 

Lệnh vmstat

 

 

CộtÝ nghĩa
rNumber of processes waiting for runtime
bNumber of processes in uninterruptible sleep
swpdTotal virtual memory (swap) in use (KB)
freeTotal idle memory (KB)
buffTotal memory used as buffers (KB)
cacheTotal memory used as cache (KB)
siMemory swapped in from disk (KB/s)
soMemory swapped out to disk (KB/s)
biBlocks read in (blocks/s) from block device
boBlocks written out (blocks/s) per second to block device
inInterrupts per second
csContext switches per second
usUser-level code time as a percentage of total CPU time
sySystem-level code time as a percentage of total CPU time
idIdle time as a percentage of total CPU time
waTime waiting for I/O completion
stTime stolen from a virtual machine

 

 • Nếu wa (time waiting for I/O) cao -> có thể hệ thống storage có vấn đề.
 • Nếu b (sleeping processes) hay > 0 -> có thể thiếu CPU xử lý
 • Nếu si (memory swapped in from disk) và so (memory swapped out to disk) hay > 0 -> có thể có vấn đề liên quan đến memory / memory bottleneck

Để theo dõi liên tục, chỉ định thêm số giây cập nhật. VD cập nhật 2 giây 1 lần

 

 

Nếu muốn theo dõi 2 giây 1 lần, và giới hạn 5 lần

 

 

Đổi đơn vị sang MB

 

 

1 cách khác để theo dõi vmstat là dùng lệnh watch. VD cập nhật 5 giây 1 lần và highlight thay đổi

 

 

Lệnh top

 

 

Một số phím thao tác cơ bản

 • h: help menu
 • spacebar hoặc enter: refresh
 • d hoặc s: đổi thời gian refresh (default 3s)
 • c: hiển thị tên process rõ ràng
 • F: chọn column để sắp xếp
 • u: lọc process theo user
 • k: kill process
 • q: thoát
Giá trị hiển thịÝ nghĩa
top (dòng đầu tiên)Hiển thị uptime của server, tải trung bình của server trong 1/5/15 phút gần nhất
tasks (dòng thứ hai)Số task/process/program hiện tại
CPU(s) (dòng thứ ba) Trạng thái hoạt động CPU
Mem (dòng thứ tư)Thông tin về RAM
Swap (dòng thứ năm)Thông tin về swap space
PIDProcess ID
USERUser OS chạy process
PRMức độ ưu tiên của process
RESNonswapped physical memory used
SHRShared memory used
STrạng thái của process (S = sleeping, R = running, Z = zombie, T = stopped/traced...)
%CPU% CPU sử dụng
%MEM% physical memory sử dụng
TIME+Tổng CPU time đã sử dụng
COMMANDTên process

 

Lệnh mpstat (multiple processor statistics)

 

Hiển thị trạng thái hoạt động của CPU trên server.

 

Hiển thị thông tin trung bình tất cả các CPU mỗi 2 giây và hiển thị 5 lần

 

 

Hiển thị chi tiết mỗi CPU

 

 

 • Nếu %idle cao -> hệ thống đang chạy bình thường, không quá tải.
 • Nếu %iowait cao -> có thể có vấn đề liên quan đến disk I/O.

Lệnh sar (system activity reporter)

 

Hỗ trợ theo dõi trạng thái hoạt động CPU, memory trong quá khứ. Mặc định hiển thị hoạt động CPU mỗi 10 phút từ đầu ngày tới hiện tại.

 

 

Trong thư mục /var/log/sa, có các file ghi log trạng thái server của các ngày trong tháng. Để xem 1 file ta dùng option -f

 

 

Muốn theo dõi  trên từng CPU, cũng dùng option tương tự mpstat

 

 

Để theo dõi memory, dùng option -B hoặc -r

 

 

Kiểm tra trạng thái memory của 1 ngày trong tháng

 

 

Trong đó, pgpgin/s là papes paging in from disk, pgpgout/s là pages paged out to disk

 

 

Kiểm tra hoạt động swap bằng option -W

 

 

Lệnh iostat

 

 

Nếu device nào có %utilization cao, cần kiểm tra lại.

 

 

Lưu ý: lệnh iostat thể hiện thông tin ở mức virtual disk level (LUNs) nếu có dùng. Trong trường hợp này cần system admin kiểm tra sâu hơn ở mức physical disk nếu nghi ngờ có vấn đề liên quan đến I/O.

 

Xác định process sử dụng CPU nhiều

 

 

Chỉ lấy process của oracle

 

 

Xác định các process dùng nhiều bộ nhớ

 

 

Kiểm tra bộ nhớ hiện tại

 

 

Theo dõi liên tục mỗi 2s

 

 

Kiểm tra dung lượng đĩa

 

Xem tổng quan các disk

 

 

Dung lượng đã sử dụng

 

 

Dung lượng chi tiết từng thư mục con

 

 

Top 5 thư mục có dung lượng lớn trong thư mục hiện tại