Gõ 1 lệnh dài, muốn xóa hết: Ctrl + U

Xóa màn hình: Ctrl + L hoặc gõ lệnh clear (nếu đang gõ 1 lệnh thì khi nhấn Ctrl + L sẽ để lại lệnh đó trên đầu terminal)

 

Kiểm tra shell đang sử dụng

 

 

Hiển thị biến môi trường (tất cả các biến)

 

 

Hiển thị biến môi trường (1 biến)

 

 

Set biến môi trường tạm thời

 

 

Set biến môi trường vĩnh viễn => set trong file .bash_profile nằm ở $HOME

 

 

Để active, có thể logout login lại, hoặc dùng lệnh 

 

(. tương đương với source)

 

Đổi format dấu nhắc lệnh

Mặc định

 

 

Đổi bằng cách set biến PS1

 

 

Tạo alias cho câu lệnh dài

 

 

Đổi shell

 

 

Logout login lại để có hiệu lực

 

Kiểm tra default user shell

 

 

Kiểm tra 1 lệnh có built in không, thực thi lệnh dùng builtin hoặc dùng lệnh do Linux distro thêm vào

 

 

Disable/enable builtin command

 

 

Lỗi dùng phím backspace để xóa thì ra ký tự ^H hoặc ^?

 

 

Gõ lệnh dài trên nhiều dòng (dùng \)