Quyền đặc biệt

 

Quyền setuid (suid) cho phép 1 user khác chạy chương trình với quyền của user owner/group owner.

 

 

Để set quyền s ở cấp độ user và group, thêm 6 trước chuỗi giá trị set quyền:

 

 

Để set quyền s chỉ ở cấp độ user, thêm 4 trước chuỗi giá trị set quyền:

 

 

Sticky bit dùng để khóa các file trong 1 thư mục không cho user xóa nếu không phải là owner

 

 

Có thể thêm 3 trước chuỗi giá trị set quyền

 

 

Đổi user, group owner

 

 

Cú pháp: 

  • chown user file/dir
  • chown user:group file/dir
  • chown :group file/dir

Hoặc có thể đổi group bằng chgrp

 

 

Có thể dùng tham số recursive (-R) để đổi cho toàn bộ tập tin thư mục con. 

 

Xem tập tin text

 

Ngoài cách dùng vi/view như đã hướng dẫn ở bài này, ta có thể dùng 1 số lệnh khác tiện hơn.

 

Lệnh cat: hiển thị toàn bộ nội dung tập tin ra màn hình. Nên dùng khi file nhỏ, ít nội dung

 

 

Lệnh less: hiển thị nội dung tập tin ra, cho cuộn trang nội dung, tìm kiếm…. Nên dùng khi file dài.

 

 

Lệnh more: cũng hiển thị nội dung tập tin dài, tuy nhiên xài không tiện như less

 

 

Xem thông tin tập tin bằng lệnh file hoặc stat

 

 

So sánh nội dung 2 tập tin

 

 

Giải thích:

  • 2c2: dòng 2 file 1 và dòng 2 file 2 khác nhau. File 1 (<) là bbb, file 2 (>) là bba
  • 3a4: sau dòng 3 file 1, thêm dòng 4 file 2 do file 2 (>) có dòng 4 là 123

 

Có thể dùng lệnh diff để so sánh 2 thư mục

 

 

Copy tập tin thư mục

 

Copy tập tin

 

 

Nếu chỉ định directory -> copy file vào thư mục đó

Nếu chỉ định target_file -> copy file ra 1 file tên khác

Options:

  • -i : hỏi xác  nhận nếu trùng file
  • -p : giữ nguyên thuộc tính của file gốc

Copy thư mục

 

 

Di chuyển/đổi tên tập tin thư mục

 

 

Tùy trường hợp source và target kết quả câu lệnh sẽ khác nhau:

SourceTargetKết quả
FileFile chưa tồn tạiRename file source
FileFile đã tồn tạiGhi đè file đã tồn tại
FileDirectoryDi chuyển file vào directory
DirectoryDirectory chưa tồn tạiRename thư mục
DirectoryDirectory đã tồn tạiTạo thư mục con bên trong

 

Xóa tập tin thư mục

 

 

Options:

  • -r để xóa thư mục
  • -f để xóa tập tin, thư mục nếu có write-protected cũng không hỏi xác nhận
  • -i để hỏi xác nhận việc xóa