Khi cài đặt xong, user root của MySQL chỉ có thể kết nối từ localhost. Muốn cho phép user root thực hiện kết nối từ xa, ta cần thực hiện một số thao tác sau.

 

Đầu tiên là kiểm tra xem MySQL đang listen trên port nào. Có thể kiểm tra trong cấu hình:

 

 

hoặc trên hệ thống

 

 

Mặc định MySQL sẽ lắng nghe kết nối trên port 3306. Để cho phép kết nối từ xa, ta cần tắt firewall

 

 

hoặc cấu hình mở port 3306 cho phép kết nối

 

 

Lưu ý là khi add rule cho port 3306, rule này phải nằm trên rule REJECT khi kiểm tra bằng lệnh iptables status

 

 

Sau đó, trên server MySQL, ta vào mysql với user root và cấp toàn quyền cho user root từ xa

 

 

Kết quả là ta đã có thể connect vào server MySQL từ xa. Ở đây mình dùng mysql client trên Windows.

 

mysql_1