Ngoài shared memory và semaphore, ta còn cần cấu hình các tham số liên quan tới network, message queue, file handle và async IO trong file sysctl.conf phục vụ cho hoạt động của Oracle.

 

Các tham số Network

Tham số net.ipv4.ip_local_port_range xác định dải port nội bộ cho các kết nối qua TCP/UDP. Các phiên bản trước thường recommend dải port 1024 – 65000. Lên 11gR2 Oracle recommend dải port 9000 – 65500. Ta nên cấu hình theo giá trị này

 

 

Các tham số net.core.* liên quan đến send/receive buffer size:

 

– Tham số cấu hình send buffer size (bytes)

 

 

– Tham số cấu hình receive buffer size (bytes)

 

 

Các tham số Message queue

 

Các process có thể giao tiếp không đồng bộ với nhau (asynchronous) thông qua các message. Các message này được đặt trong các message queue. Để xem cấu hình message queue hiện tại, ta cũng có thể dùng lệnh ipcs

 

 

Các tham số ta có thể cấu hình trong sysctl.conf:

  • kernel.msgmax: kích thước tối đa của 1 message. Nên cấu hình 65536 (bytes)
  • kernel.msgmnb: tổng kích thước tối đa của tất cả các message trên 1 queue, cũng nên cấu hình 65536
  • kernel.msgmni: số message queue trên hệ thống. Tham số này nên để hệ thống tự quyết định qua tham số  kernel.auto_msgmni = 1

 

Tham số File handle

 

Tham số fs.file-max xác định số file handle tối đa trên hệ thống (hay số open file, file descriptor). Oracle 11gR2 recommend giá trị cho tham số này là 6815744. 1 số tài liệu khuyến khích cấu hình tham số này với giá trị tối thiểu là 512*PROCESSES. Giá trị khuyên dùng 6815744 có vẻ là đủ dùng trong hầu hết các trường hợp.

 

 

Tham số liên quan tới async I/O

 

Tham số fs.aio-max-nr xác định tối đa số thao tác async I/O đồng thời trên hệ thống, với giá trị tối thiểu Oracle khuyến khích sử dụng là 1048576

 

 

Như vậy là ta đã cấu hình xong các tham số kernel cơ bản cần thiết cho việc cài đặt Oracle. Còn 1 tham số mà ta cũng thường hay cấu hình là vm.nr_hugepages. Tham số này mình sẽ giới thiệu trong bài viết về cấu hình ASMM.