Để gửi thông báo cho admin, EM 12c cho phép cấu hình gửi thông báo bằng nhiều cách. Trong phần này chúng ta sẽ cấu hình email server cho EM12c để EM gửi các thông tin cảnh báo hoặc các thông tin khác cho chúng ta khi cần thiết.

 

Đầu tiên, vào Setup -> Notifications -> Notification Method

 

em_email_01

 

Nhập các thông tin bao gồm: 

  • SMTP server & port sử dụng
  • User & password mail server
  • Tên người gửi email
  • Địa chỉ email dùng để gửi thông báo

Ở đây mình dùng luôn server SMTP của Gmail cho đơn giản.

 

em_email_02

 

Sau khi điền xong, chọn Apply để lưu lại cấu hình. Sau đó chọn Test Mail Servers

em_email_03

 

Kết quả

em_email_04

 

Email test mình nhận được

em_email_05