Khi tạo database dùng DBCA, sẽ có phần Configure the Database with Enterprise Manager. Nếu ta bỏ chọn option này thì sẽ không có Enterprise Manager để monitor database. Trong trường hợp muốn sử dụng EM, ta có thể cấu hình thêm tính năng này sau khi đã tạo database.

 

Cấu hình bằng lệnh

 

Đầu tiên ta kiểm tra xem database đã có cấu hình EM chưa.

 

Cách 1: kiểm tra thử status EM -> báo lỗi

 

 

Cách 2: kiểm tra có thư mục cấu hình EM ($ORACLE_HOME/<servername>_<SID>/sysman/config/) trong ORACLE_HOME chưa

 

 

Do khi tạo database đã có user SYSMAN, ta cần xóa repository cũ và tạo lại.

 

 

 

Sau đó ta cấu hình DB Control

 

 

Kiểm tra trạng thái EM sau khi cấu hình

 

 

Mở EM bằng đường link trên (https://orcldb01.trungquan710.com:1158/em/console), ngon lành nice

 

EM

 

em_orcldb01

 

Cấu hình bằng DBCA

 

Ngoài cách dùng dòng lệnh, ta có thể dùng DBCA để cấu hình EM cho database.

Chạy dbca và chọn Configure Database Options

 

em_dbca_1

 

Sau đó chọn database muốn cấu hình EM

 

em_dbca_2

 

Chọn Configure Enterprise Manager

 

em_dbca_3

 

Next

 

em_dbca_4

 

Nhập chung password cho 2 user DBSNMP và SYSMAN

 

em_dbca_5

 

Để mặc định Dedicated Server mode

 

em_dbca_6

 

Quá trình config diễn ra

 

em_dbca_7

 

Và hoàn thành ngon lành. Do 2 database cùng server, EM đã dùng port 1158 cho database orcldb01 nên database này EM dùng port 5500. 

 

em_dbca_8

 

Để stop EM

 

 

Để start EM

 

 

Kiểm tra status