Các tham số ta cấu hình trong file sysctl.conf là các tham số ở mức tổng thể hệ thống. Ngoài ra ta còn phải cấu hình 1 số giá trị cho user oracle khi chạy trên Linux, trong file /etc/security/limits.conf.

 

File này chứa các giá trị với mục đích xác định giới hạn sử dụng resource cho mỗi session của user trên Linux.

 

Cú pháp nội dung

 

Trong đó domain thường là tên user (oracle, grid,…) hay tên group.

Type là loại cấu hình bao gồm:

  • soft: soft limit, giá trị mặc định ban đầu cho session user
  • hard: hard limit, giá trị lớn nhất cho phép sử dụng

 

Item là các giá trị có thể cấu hình, thường ta sẽ cấu hình các giá trị sau cho user oracle:

  • nproc: số process
  • nofile: số open file
  • stack: dung lượng stack
  • memlock: dung lượng bộ nhớ mà user có thể “khóa cứng” để sử dụng, không bị page out. Phần bộ nhớ này được khóa cứng trên physical memory nên cũng không bị swap. Giá trị này ta thường hay cấu hình khi sử dụng huge page

 

Các giá trị tối thiểu ta thường cấu hình cho user oracle trong file /etc/security/limits.conf như sau:

 

 

Lưu ý, với giá trị cho hard stack, giá trị tối đa theo tài liệu Oracle là 32768

 

Sau khi cấu hình file /etc/security/limits.conf, ta phải thêm dòng sau vào file /etc/pam.d/login để hệ thống đọc file limits.conf, với OS 64bit

 

Với OS 32bit

 

Ngoài ra cũng phải thay đổi giá trị cho login shell, bằng cách thêm đoạn sau vào file /etc/profile

 

 

Để xem các giá trị cấu hình cho user, ngoài xem trong file limits.conf, ta có thể dùng lệnh ulimit