oratop là 1 công cụ monitor database Oracle nhỏ gọn, chạy trên nền tảng Linux dưới giao diện dòng lệnh. Công cụ này hỗ trợ database từ phiên bản 11gR2 trở lên, và có thể download về từ Metalink.

oratop cho phép xem 1 số thông tin cơ bản của database, cũng như theo dõi performance của database. Trong trường hợp không sử dụng được EM, công cụ này sẽ hỗ trợ nhanh chóng việc kiểm tra database.

 

Cài đặt 

 

Khi download từ Metalink về, ta sẽ có 1 file với tên khá dài, có db version, platform, ta rename lại cho ngắn gọn

 

 

Chỉnh lại quyền thực thi trên file oratop.

 

 

Đăng nhập

 

Đăng nhập vào công cụ với 1 user có quyền dba, với -i 5 là thời gian refresh (5s)

 

 

Giao diện cơ bản

 

 

Dòng đầu tiên: DB version, tên database, uptime, số instance…

– Phần tiếp theo: performance của instance

Phần Event: top wait event

Phần cuối cùng: top process/SQL

 

Muốn thoát, nhấn phím q. Để xem trợ giúp, nhấn phím h

 

Có thể xem theo batch mode bằng lệnh: oratop -b -i 5

 

Một số thao tác cơ bản trong oratop

 

  • Để format nội dung dài ra cho dễ xem, nhấn phím f
  • Để đổi phần top wait event từ monitor theo giá trị cumulative (default) sang real time, nhấn phím d
  • Đổi cột thông tin Event/Latch sang File#/Block# trong phần top process, nhấn phím k
  • Đổi top process (default) -> top SQL, nhấn phím s
  • Đổi top SQL -> top process, nhấn phím p
  • Đổi thời gian refresh, nhấn phím i

Xem giải thích ý nghĩa các column: nhấn phím h, rồi chọn section cần giải thích (1/2/3/4)

 

 

Xem thông tin diskgroup: nhấn phím a

 

 

Xem thông tin tablespace: nhấn phím t

 

 

Xem SQL plan: nhấn phím và đưa sql_id vào

 

 

Trong trường hợp sử dụng Data Guard, oratop còn có thể theo dõi apply rate trên standby db.

 

Tham khảo note: Utility for Near Real-time Monitoring of Databases, RAC and Single Instance (Doc ID 1500864.1)