Listener log trên Oracle 11g cũng nằm trong diện quản lý của ADRCI về mặt lý thuyết. Tuy nhiên vì 1 số lý do mà listener log không thỏa mãn điều kiện của ADRCI và không được dọn dẹp tự động. Do đó ta cũng phải chủ động xử lý mấy em này.

 

Ở phiên bản 11g, listener log được chia làm 2 loại file: .xml (mới, nằm trong thư mục alert) và .log (giống 10g, với mục đích tương thích phiên bản cũ, nằm trong thư mục trace). Các file .xml sẽ được đánh số và thay mới sau khi ghi được ~11MB. File .log vẫn như cũ, được ghi append nên dung lượng có thể tăng lên đến vài GB.

 

Xử lý file log .xml

 

Kiểm tra vị trí log file

 

 

Chúng ta có thể xử lý bằng 2 cách. Cách 1, đặt crontab dùng lệnh find và rm như cách ta xử lý file .aud

 

 

Cách 2: dùng lệnh purge của ADRCI

 

Kiểm tra listener home

 

 

Ta sẽ viết 1 script như sau, cd vào thư mục ADR base, set home và thực thi xóa listener log, trong đó thời gian được tính bằng phút (43200 phút = 30 ngày)

 

 

Đặt lịch chạy bằng crontab

 

 

Lưu ý, với trường hợp cài đặt Oracle Grid, listener log sẽ nằm trong thư mục log của grid (vd như /u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/log/diag/tnslsnr/orcldb01/listener/alert/) Khi đó trong script ta cần cd vào thư mục grid log tương tự như sau

 

 

Xử lý file log .log

 

Với file listener.log, ở phiên bản 11g ta có thể thẳng tay xóa đi và hệ thống sẽ tự tạo lại. Tuy nhiên để “lịch sự” hơn 1 chút, ta sẽ viết 1 script như sau, disable việc ghi log, lấy lại 200 dòng của file log cũ qua file log mới, xóa file log cũ đi và enable lại việc ghi log. Script này có thể dùng cho Oracle 10g.

 

 

Với script trên ta cũng chỉ cần đặt lịch chạy bằng crontab là xong.