Hôm nay mới kiểm tra 1 database, phát hiện 1 tình trạng như vầy trong alert_log:

 

 

Lúc đầu mình tưởng là có lỗi gì, làm gì mà diskgroup mount/dismount liên tục như vậy boring. Tuy nhiên kiểm tra alert_log của ASM thì hoàn toàn bình thường, không có xảy ra mount/dismount diskgroup.

 

Vào sqlplus check ASM instance thì diskgroup vẫn mount:

 

 

Sau khi tham khảo metalink thì đây là log không có gì đáng lo. Khi 1 database instance đóng file cuối cùng trên 1 diskgroup thì nó sẽ diskmount diskgroup đó. Và khi cần ghi lại thì nó sẽ mount lại.

 

Do đó khi database ở trên ghi archive log vào diskgroup MYFRA, nó sẽ mount lại để ghi, rồi dismount ra do không dùng diskgroup đó nữa.

 

Tình trạng này xảy ra khi ta dùng diskgroup Flash Recovery Area chỉ để lưu archive log. Muốn không thấy log như trên nữa, tức là làm diskgroup FRA luôn open, ta có thể:

  • Tạo 1 dummy tablespace với datafile trên diskgroup này (để DBWR luôn open file này)
  • Hoặc tạo mirror control file (CKPT luôn open file này)
  • Hoăc tạo mirror online redo (LGWR luôn open file này)

Lưu ý: tình trạng này xảy ra với db version 10 và 11.1.

Từ version 11.2 trở đi diskgroup FRA không bị dismount nữa.

 

Tham khảo metalink: Why Archive, FRA Diskgroup Gets Mounted / Dismounted ? (Doc ID 603204.1)