Việc cài đặt Oracle database 12c cũng tương tự như các phiên bản trước, khá đơn giản và nhanh chóng khi dùng giao diện. Ta đã có máy ảo Oracle Linux 7.3. Công việc tiếp theo chỉ là cài gói rpm support để cấu hình các tham số trên OS, và cài đặt database thôi. Ở đây mình sẽ cài bản Oracle 12cR2 (version 12.2.0.1).

 

Kiểm tra dung lượng đĩa, mình sẽ tạo u01 trong thư mục / luôn.

 

Kiểm tra hostname

 

Kiểm tra thông tin gói rpm preinstall

 

Cài đặt gói này, có thể xem file log xem gói này làm thay chúng ta những thao tác gì

 

Có thể thấy việc cài đặt gói preinstall trên giúp chúng ta cấu hình tất cả mọi thứ trên OS cần thiết cho việc cài đặt Oracle database 12c. Các file được cấu hình sẵn bao gồm /etc/sysctl.conf, /etc/security/limits.d/oracle-database-server-12cR2-preinstall.conf, /etc/default/grub, /etc/sysconfig/network

 

Đổi lại password user oracle

 

Disable firewall

 

Tạo thư mục cài đặt

 

Chỉnh sửa bash_profile

 

Giải nén file cài đặt và chạy runInstaller

 

Chọn cài software

Chọn single instance

Cài bản enterprise cho đủ chức năng

Đường dẫn Oracle base và Oracle Home sẽ có sẵn khi đọc từ bash_profile

Các group user, cứ để mặc định

Review lại thông tin. Sau đó next để cài đặt thôi.

 

Chạy cài đặt gần xong, OUI sẽ yêu cầu chạy 2 script dưới quyền root

 

 

 

Chạy xong 2 script này, quay lại màn hình cài đặt OK là xong thôi hi 

Như vậy, việc cài đặt Oracle database 12c của chúng ta đã hoàn thành, ở bài sau chúng ta sẽ tạo 1 database theo chuẩn 12c.