Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc – Structured Query LanguageSQL, là 1 ngôn ngữ theo tiêu chuẩn ANSI (American National Standards Institute) dùng để thao tác trên cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Những CSDL quan hệ phổ biến theo mình biết đều hỗ trợ ngôn ngữ này.

Không như các ngôn ngữ lập trình, người viết code phải chỉ dẫn cho chương trình làm theo các bước để đạt được kết quả mong muốn (how to do), SQL đơn giản hơn, chỉ ra yêu cầu cần phải làm gì (what to do), để từ đó database thực thi trả về kết quả theo mong muốn của bạn.

SQL hỗ trợ nhiều thao tác:

  • Truy vấn dữ liệu (query)
  • Thêm (insert), sửa (update), xóa (delete) dữ liệu
  • Tạo (create or replace), chỉnh sửa (alter), xóa (drop) các đối tượng trong CSDL
  • Kiểm soát quyền truy cập CSDL, các đối tượng bên trong
  • Đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán của CSDL

 

Các câu lệnh của SQL cũng khá đơn giản và tự nhiên. Để thực hiện những chức năng trên, SQL được chia ra thành những nhóm câu lệnh như sau:

Các câu lệnh SQL

Công cụ để thực hiện các lệnh này thì rất nhiều: SQL Developer, SQL*Plus, Toad, SQL Navigator, …

Tuy nhiên trong series bài về ngôn ngữ SQL, mình dùng SQL DeveloperSQL*Plus cho đơn giản và nhanh gọn. Đây là 2 công cụ có sẵn trong Oracle Database.

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các câu lệnh trên. Tuy nhiên trước tiên chúng ta cần 1 hệ thống database để thực hành. Bài sau mình sẽ hướng dẫn cài đặt Oracle 11gR2 nhé.