Hôm nay mình cần tìm lại log cũ hơn của scheduler job, thì phát hiện ra rằng mấy bảng như dba_scheduler_job_run_details hay dba_scheduler_job_log chỉ lưu giữ lại lịch sử chạy job trong vòng 30 ngày.

 

Đây là cấu hình mặc định:

 

 

Ta có thể tăng lên nếu muốn, bằng proc set_scheduler_attribute

 

 

Kiểm tra lại

 

 

Thế là xong giggle