Be always a newbie...

Tag concept

Các kiểu dữ liệu trong Oracle database 11gR2

Oracle hỗ trợ sẵn các kiểu dữ liệu cơ bản đủ để lưu trữ các loại thông tin khác nhau. Ngoài ra, Oracle còn có thể hỗ trợ mở rộng thêm nhiều kiểu dữ liệu khác để phù hợp với… Continue Reading →

Pseudocolumn: ROWID

Trong Oracle database, mỗi row trong table đều được ghi lại địa chỉ trong một cột giả (pseudocolumn) gọi là ROWID. Thông thường, ROWID xác định mỗi một row riêng biệt trong table (trừ trường hợp cluster table), ghi lại cách thức… Continue Reading →

Kiến trúc Oracle Database 11g (P3)

Sau phần 1 – tìm hiểu về kiến trúc bộ nhớ và phần 2 – tìm hiểu về kiến trúc process, phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc lưu trữ trong Oracle Database. Có thể coi nó chính… Continue Reading →

Kiến trúc Oracle Database 11g (P2)

Ở phần một, chúng ta đã tìm hiểu về kiến trúc bộ nhớ trong Oracle Database 11g. Ở phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các process, chính là các tiến trình thực hiện các hoạt động… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑