Be always a newbie...

Tag error solution

Xử lý lỗi remote server dùng VNC

Thường ta hay dùng VNC viewer remote đến 1 server có cài VNC để sử dụng giao diện đồ họa. Tuy nhiên có trường hợp đã start VNC server rồi nhưng ta không kết nối được. Telnet đến port của… Continue Reading →

Xử lý lỗi ORA-08104: this index object xxx is being online built or rebuilt

Lỗi ORA-08104: this index object xxx is being online built or rebuilt xảy ra khi chúng ta đang tạo hay rebuild index mà session bị kill hay crash, hay ta terminate câu lệnh lúc chưa chạy xong. Ta kiểm tra thấy đã có index… Continue Reading →

Log listener báo WARNING: Subscription for node down event still pending

Kiểm tra log listener trên server báo WARNING: Subscription for node down event still pending kiểu như sau:     Lỗi này là do listener mặc định lắng nghe Oracle Notification Service (ONS). Lỗi này có thể xảy ra từ… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑