Be always a newbie...

Tag recovery

Phục hồi block bị corrupt

Oracle lưu trữ data trong các block. Do đó nếu block bị lỗi, thao tác đọc ghi sẽ không thể thực hiện được. Việc kiểm tra block có bị hư hại hay không được kiểm soát bằng tham số DB_BLOCK_CHECKING  … Continue Reading →

Recyclebin và tính năng Flashback table

Từ phiên bản 10g, Oracle cũng có tính năng recyclebin tương tự như recyclebin trên Windows, tức là để chứa … rác. Khi ta xóa object, những object đó mặc định sẽ vẫn còn nguyên ở chỗ cũ và chỉ bị… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑