Be always a newbie...

Tag remote

Một số công cụ SSH client, FTP client

SSH client đơn giản là phần mềm dùng giao thức  Secure shell – SSH để kết nối đến 1 máy tính khác từ xa, thường là dùng để thao tác, điều khiển máy tính đó. FTP client thì dùng để upload/download… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑